Thực Phẩm - Ẩm Thực
Chi tiết
65.000 VND

HTX Dược liệu xanh Đông Triều

38.000 VND

HTX Chăn nuôi Vịt Đồng Tiến

100.000 VND

HTX TMDV và SX nông lâm thủy sản Tuấn Hùng

260.000 VND

HTX chăn nuôi gà Tiên Yên

250.000 VND

Công ty TNHH Ngọc Khánh VT

Đồ Uống
Chi tiết
60.000 VND

Công ty CP kinh doanh Lâm sản Đạp Thanh

HTX Kinh doanh dịch vụ Lâm sản ngoài gỗ Ba Chẽ

50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

HTX Thảo dược Yên Tử

35.000 VND

Công ty CP Sữa An Sinh

Thảo Dược
Chi tiết
50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

140.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

HTX Kinh doanh dịch vụ Lâm sản ngoài gỗ Ba Chẽ

50.000 VND

HTX Thảo dược Yên Tử